ರೋಗಿಗಳು Patients ಬಾಗಲಕೋಟೆ / BAGALKOTE District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 106
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 15
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 90
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantine ಬಾಗಲಕೋಟೆ / BAGALKOTE District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 3950
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 104
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 349
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 3497

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಬಾಗಲಕೋಟೆ / BAGALKOTE District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಬಾಗಲಕೋಟೆ / BAGALKOTE District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಬಾಗಲಕೋಟೆ / BAGALKOTE District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 106
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 15
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 90
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantined ಬಾಗಲಕೋಟೆ / BAGALKOTE District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 3950
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 104
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 349
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 3497

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಬಾಗಲಕೋಟೆ / BAGALKOTE District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಬಾಗಲಕೋಟೆ / BAGALKOTE District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0