ರೋಗಿಗಳು Patients ಬೆಂಗಳೂರು / BENGALURU District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 333
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 176
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 145
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 12

Quarantine ಬೆಂಗಳೂರು / BENGALURU District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 28060
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 467
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 262
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 27331

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಬೆಂಗಳೂರು / BENGALURU District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಬೆಂಗಳೂರು / BENGALURU District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಬೆಂಗಳೂರು / BENGALURU District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 333
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 176
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 145
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 12

Quarantined ಬೆಂಗಳೂರು / BENGALURU District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 28060
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 467
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 262
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 27331

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಬೆಂಗಳೂರು / BENGALURU District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಬೆಂಗಳೂರು / BENGALURU District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0