ರೋಗಿಗಳು Patients ಬೆಳಗಾವಿ / BELAGAVI District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 309
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 52
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 256
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantine ಬೆಳಗಾವಿ / BELAGAVI District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1867
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 172
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 214
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 1481

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಬೆಳಗಾವಿ / BELAGAVI District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಬೆಳಗಾವಿ / BELAGAVI District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಬೆಳಗಾವಿ / BELAGAVI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 309
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 52
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 256
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantined ಬೆಳಗಾವಿ / BELAGAVI District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1867
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 172
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 214
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 1481

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಬೆಳಗಾವಿ / BELAGAVI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಬೆಳಗಾವಿ / BELAGAVI District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0