ರೋಗಿಗಳು Patients ಬಳ್ಳಾರಿ / BALLARI District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 250
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 194
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 55
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantine ಬಳ್ಳಾರಿ / BALLARI District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1288
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 1288

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಬಳ್ಳಾರಿ / BALLARI District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಬಳ್ಳಾರಿ / BALLARI District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಬಳ್ಳಾರಿ / BALLARI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 250
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 194
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 55
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantined ಬಳ್ಳಾರಿ / BALLARI District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1288
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 1288

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಬಳ್ಳಾರಿ / BALLARI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಬಳ್ಳಾರಿ / BALLARI District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0