ರೋಗಿಗಳು Patients ವಿಜಯಾಪುರ / VIJAYAPURA District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 236
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 48
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 182
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 6

Quarantine ವಿಜಯಾಪುರ / VIJAYAPURA District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1870
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 121
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 96
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 1653

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ವಿಜಯಾಪುರ / VIJAYAPURA District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ವಿಜಯಾಪುರ / VIJAYAPURA District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ವಿಜಯಾಪುರ / VIJAYAPURA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 236
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 48
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 182
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 6

Quarantined ವಿಜಯಾಪುರ / VIJAYAPURA District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1870
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 121
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 96
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 1653

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ವಿಜಯಾಪುರ / VIJAYAPURA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ವಿಜಯಾಪುರ / VIJAYAPURA District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0