ರೋಗಿಗಳು Patients ಚಾಮರಾಜನಗರ / CHAMARAJANAGARA District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 1
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 1
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 0
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 0

Quarantine ಚಾಮರಾಜನಗರ / CHAMARAJANAGARA District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 55
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 55

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಚಾಮರಾಜನಗರ / CHAMARAJANAGARA District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಚಾಮರಾಜನಗರ / CHAMARAJANAGARA District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಚಾಮರಾಜನಗರ / CHAMARAJANAGARA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 1
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 1
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 0
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 0

Quarantined ಚಾಮರಾಜನಗರ / CHAMARAJANAGARA District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 55
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 55

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಚಾಮರಾಜನಗರ / CHAMARAJANAGARA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಚಾಮರಾಜನಗರ / CHAMARAJANAGARA District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0