ರೋಗಿಗಳು Patients ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ / DAKSHINA KANNADA District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 379
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 220
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 151
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 6

Quarantine ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ / DAKSHINA KANNADA District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 5303
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 65
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 772
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 4466

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ / DAKSHINA KANNADA District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ / DAKSHINA KANNADA District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ / DAKSHINA KANNADA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 379
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 220
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 151
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 6

Quarantined ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ / DAKSHINA KANNADA District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 5303
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 65
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 772
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 4466

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ / DAKSHINA KANNADA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ / DAKSHINA KANNADA District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0