ರೋಗಿಗಳು Patients ಧಾರವಾಡ / DHARWAR District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 165
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 110
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 51
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 4

Quarantine ಧಾರವಾಡ / DHARWAR District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1508
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 72
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 517
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 919

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಧಾರವಾಡ / DHARWAR District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಧಾರವಾಡ / DHARWAR District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಧಾರವಾಡ / DHARWAR District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 165
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 110
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 51
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 4

Quarantined ಧಾರವಾಡ / DHARWAR District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1508
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 72
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 517
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 919

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಧಾರವಾಡ / DHARWAR District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಧಾರವಾಡ / DHARWAR District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0