ರೋಗಿಗಳು Patients ಗದಗ / GADAG District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 51
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 12
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 38
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantine ಗದಗ / GADAG District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 528
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 50
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 478

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಗದಗ / GADAG District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಗದಗ / GADAG District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಗದಗ / GADAG District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 51
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 12
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 38
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantined ಗದಗ / GADAG District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 528
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 50
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 478

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಗದಗ / GADAG District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಗದಗ / GADAG District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0