ರೋಗಿಗಳು Patients ಕಲಬುರಗಿ / KALABURAGI District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 1004
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 524
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 470
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 10

Quarantine ಕಲಬುರಗಿ / KALABURAGI District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 3194
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 181
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 296
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 2717

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಕಲಬುರಗಿ / KALABURAGI District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಕಲಬುರಗಿ / KALABURAGI District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಕಲಬುರಗಿ / KALABURAGI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 1004
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 524
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 470
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 10

Quarantined ಕಲಬುರಗಿ / KALABURAGI District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 3194
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 181
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 296
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 2717

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಕಲಬುರಗಿ / KALABURAGI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಕಲಬುರಗಿ / KALABURAGI District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0