ರೋಗಿಗಳು Patients ಹಾಸನ / HASSAN District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 348
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 57
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 290
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantine ಹಾಸನ / HASSAN District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 180
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 180

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಹಾಸನ / HASSAN District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಹಾಸನ / HASSAN District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಹಾಸನ / HASSAN District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 348
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 57
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 290
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantined ಹಾಸನ / HASSAN District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 180
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 180

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಹಾಸನ / HASSAN District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಹಾಸನ / HASSAN District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0