ರೋಗಿಗಳು Patients ಹಾವೇರಿ / HAVERI District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 27
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 6
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 21
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 0

Quarantine ಹಾವೇರಿ / HAVERI District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 31
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 31

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಹಾವೇರಿ / HAVERI District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಹಾವೇರಿ / HAVERI District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಹಾವೇರಿ / HAVERI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 27
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 6
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 21
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 0

Quarantined ಹಾವೇರಿ / HAVERI District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 31
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 31

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಹಾವೇರಿ / HAVERI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಹಾವೇರಿ / HAVERI District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0