ರೋಗಿಗಳು Patients ಮಂಡ್ಯ / MANDYA District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 342
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 60
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 281
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 0

Quarantine ಮಂಡ್ಯ / MANDYA District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 756
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 17
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 370
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 369

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಮಂಡ್ಯ / MANDYA District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಮಂಡ್ಯ / MANDYA District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಮಂಡ್ಯ / MANDYA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 342
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 60
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 281
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 0

Quarantined ಮಂಡ್ಯ / MANDYA District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 756
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 17
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 370
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 369

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಮಂಡ್ಯ / MANDYA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಮಂಡ್ಯ / MANDYA District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0