ರೋಗಿಗಳು Patients ರಾಯಚೂರು / RAICHUR District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 408
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 269
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 137
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 2

Quarantine ರಾಯಚೂರು / RAICHUR District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 50
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 50

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ರಾಯಚೂರು / RAICHUR District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ರಾಯಚೂರು / RAICHUR District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ರಾಯಚೂರು / RAICHUR District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 408
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 269
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 137
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 2

Quarantined ರಾಯಚೂರು / RAICHUR District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 50
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 50

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ರಾಯಚೂರು / RAICHUR District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ರಾಯಚೂರು / RAICHUR District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0