ರೋಗಿಗಳು Patients ತುಮಕೂರು / TUMAKURU District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 44
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 11
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 30
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 3

Quarantine ತುಮಕೂರು / TUMAKURU District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 645
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 24
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 87
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 534

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ತುಮಕೂರು / TUMAKURU District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ತುಮಕೂರು / TUMAKURU District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ತುಮಕೂರು / TUMAKURU District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 44
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 11
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 30
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 3

Quarantined ತುಮಕೂರು / TUMAKURU District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 645
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 24
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 87
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 534

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ತುಮಕೂರು / TUMAKURU District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ತುಮಕೂರು / TUMAKURU District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0