ರೋಗಿಗಳು Patients ಉಡುಪಿ / UDUPI District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 1035
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 217
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 817
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantine ಉಡುಪಿ / UDUPI District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1963
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 1963

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಉಡುಪಿ / UDUPI District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಉಡುಪಿ / UDUPI District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

Positive / Quarantined ಪ್ರಕರಣಗಳು/ Cases by Taluk/ULBs
3 / 0 -- / Udupi ULB
1 / 0 ಉಡುಪಿ / UDUPI TALUK
0 / 0 ಕಾರ್ಕಳ / KARKAL TALUK
0 / 0 ಕುಂದಾಪುರ / KUNDAPURA TALUK
0 / 0 -- / KAAPU ULB
0 / 0 -- / Karkal ULB
0 / 0 -- / Kundapura ULB
0 / 0 -- / Saligram ULB
ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಉಡುಪಿ / UDUPI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 1035
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 217
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 817
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantined ಉಡುಪಿ / UDUPI District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 1963
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 1963

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಉಡುಪಿ / UDUPI District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಉಡುಪಿ / UDUPI District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0