ರೋಗಿಗಳು Patients ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / UTTARA KANNADA District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 121
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 27
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 92
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 0

Quarantine ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / UTTARA KANNADA District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 567
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 567

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / UTTARA KANNADA District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / UTTARA KANNADA District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / UTTARA KANNADA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 121
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 27
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 92
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 0

Quarantined ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / UTTARA KANNADA District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 567
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 567

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / UTTARA KANNADA District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / UTTARA KANNADA District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0