ರೋಗಿಗಳು Patients ಯಾದಗಿರಿ / YADGIR District ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ Patients Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 827
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 472
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 354
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantine ಯಾದಗಿರಿ / YADGIR District Quarantine Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 83
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 83

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ/ Contacts Tracing ಯಾದಗಿರಿ / YADGIR District Numbers - Under Updation

ಒಟ್ಟು/Total 0

ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0

ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ Medical Facilities ಯಾದಗಿರಿ / YADGIR District Numbers - Under Updation

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0

ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0

ರೋಗಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ/ Patients ಯಾದಗಿರಿ / YADGIR District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 827
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/In Hospital 472
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು/Recovered 354
ಮೃತಪಟ್ಟವರು/Deceased 1

Quarantined ಯಾದಗಿರಿ / YADGIR District Numbers
ಒಟ್ಟು/ Total 83
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ In Hospital 0
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು/ At Home 0
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವವರು/ Completed 83

ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕ / Contacts Tracing ಯಾದಗಿರಿ / YADGIR District Numbers
ಒಟ್ಟು/Total 0
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/Primary 0
ದ್ವಿತೀಯ/Secondary 0

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ/ Medical Facilities ಯಾದಗಿರಿ / YADGIR District Numbers
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು / Hospitals 0
ಬೆಡ್‌ಗಳು/ Beds 0